Cilj projekta

Cilj projekta je profesionalno osposobljavanje 125 osoba koje djeluju u nevladinom sektoru na području cijele BiH, a edukacija se odnosi na obuku u području zakonitosti interneta, profesionalnog korištenja social media aplikacija i platformi u svrhu usmjerenog i vidljivijeg zagovaranja tema i problematike civilnog društva.

Edukacija će se realizirati u svrhu razvoja praktičnih vještina i navika reagiranja na događaje u javnosti od članova društvene zajednice, a radi kontrolne uloge u političkim i ostalim procesima lokalnih zajednica korištenjem internet alata i platformi za feedback i reakcije na svakodnevne društvene i političke pojave.

U toku projekta, pokušat će se ostvariti sljedeći ciljevi:

Posebne ciljne skupine projekta kada se radi o NVO bit će:

  1. Omladinske nevladine organizacije;
  2. Organizacije koje se bave pitanjima žena;
  3. Organizacije koje podržavaju ekološku održivost i razvoj ekološke svijesti;
  4. Udruženja i organizacije nacionalnih manjina.